Better Food, Better Lives

มุ่งมั่นในการส่งเสริมผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกษตรกรในประเทศ มีทั้งฟาร์มเล็กๆที่มุ่งเน้นการทำอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตและสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ตลอดจนถึงผู้ผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ ให้ผักผลไม้ไทยได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

THAIFOODLIVING